Bogdan Wręczycki

Ab­sol­went PWSSP w Gdań­sku. Ukoń­czył Wy­dział Ma­­lar­stwa w 1970r. Upra­wia ma­lar­stwo i ry­su­nek. Pro­jek­to­wał i wy­ko­ny­wał utwo­ry de­­ko­­ra­­cy­j­ne i użyt­ko­we w sre­­brze. Przez 23 lata był na­uczy­cie­lem aka­de­mic­kim gdań­skiej uczel­ni. Za­­zna­­czył swo­ją obec­ność na wy­sta­wach w kra­ju i za gra­ni­cą. Jego pra­ce znaj­du­ją się w zbio­rach Mu­zeum Na­ro­do­we­go w Gdań­sku, w In­­sty­­tu­­cjach Pań­stwo­wych i zbio­rach pry­­wa­t­nych. Fran­cji, Nie­miec, Szwa­j­ca­­rii, Mal­ty, Ka­na­dy. W swo­jej twó­r­czo­ś­ci od­wo­łu­je się do na­tu­ry. Ule­ga jej sil­nej in­spi­ra­cji, po­zwa­la się cza­ro­wać jej bo­gac­twem i zmie­n­no­ś­cią. In­stru­­k­tor za­jęć z ma­lar­stwa i ry­sun­ku w Wy­spie Skar­bów GAK.