Język/Language
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi i Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.).
2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).
4. Podstawowe definicje:
 1) Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego;
2) Sprzedawca: Piotr Joachimowski , prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Glaza Expo Design Piotr Joachimowski Galeria Sztuki, ul. Długi Targ 20/21, 80-828 Gdańsk, NIP 9570637957, REGON 221653811, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nazywany dalej Galerią.
3) Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny z Galerią w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, jeśli w stosunku do nich w danej kwestii brak oddzielnych postanowień;
4) Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Galerią czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
5) Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Galerię na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
6) Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.glazadesign.pl, w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza internetem;
7) Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Galerii, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;
8) Towar – obiekt sztuki, dzieło sztuki, autorska biżuteria, rzeźba, grafika, akwarela, obraz sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Galerii;
9) Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Galerię;
10) Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Sklepie;
11) Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej
12) Dostawca – Artysta, twórca dzieła lub właściciel niebędący twórcą.
13) Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Galerię za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie cyklicznych wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Galerii.
14) Siła wyższa – stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części w ogóle lub przez pewien okres, któremu przy zachowaniu należytej staranności nie można było zapobiec ani przeciwdziałać (np. (np. wojna, strajki, zwolnienia, niedobory surowców lub dostaw energii, zakłócenia w funkcjonowaniu fabryk, blokady dróg, nadzwyczajne zjawiska przyrody, epidemie, stany nadzwyczajne).
15) Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

 

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 

 1. Dane do kontaktu z Klientem: Glaza Expo Design Galeria Sztuki ul. Długi Targ 20/21, 80-828  adres poczty elektronicznej galeria@glazadesign.pl numer telefonu 58 301 47 65.
 2. Galeria oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:

        1) Sklep Internetowy,

        2) Newsletter,

        3) Opiniowanie (komentowanie),

        4) Konto.

 1. Galeria świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
 2. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
 3. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 4. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Galeria podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Galeria wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z bezpłatnych Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
 6. Galeria może – poza innymi przypadkami wynikającymi z przepisów prawa - przetwarzać następujące dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy:

1)      nazwisko i imiona Klienta;

2)      stały adres zamieszkania;

3)      adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;

4)      adresy poczty elektronicznej Klienta;

5)      numer telefonu;

 1. Galeria może przetwarzać, za zgodą Klienta i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Galerię, inne dane dotyczące Klienta, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

 

                                

ROZDZIAŁ 3.  DANE OSOBOWE


1. Podane przez Klientów dane osobowe Galerią przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej „Rozporządzenie”). W szczególności:


1.) Galeria zapewnia, aby dane te były:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
2) Galeria stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
3) Galeria zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.
Galeria gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:
1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Galerii lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Galerii.
Galeria zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.


6. W związku z działalnością gospodarczą Galeria korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonywania umów. Dane osobowe mogą być przekazywane:
1) firmie hostingowej,

2) dostawcy oprogramowania do obsługi Sklepu,

3) dostawcy usług internetowych,

4) firmom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe,

5) dostawcy platformy płatności elektronicznych,

6) dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,

7) podmiotom świadczącym obsługę księgową lub prawną.

 

ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE 

 • 1 Konto.

 

 1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.
 2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.
 3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Galerii drogą elektroniczną na adres e-mail: galeria@glazadesign.pl lub pisemnie na adres : Glaza Expo Design Galeria Sztuki Długi Targ 20/21, 80-828 Gdańsk.

 

 • 2. Newsletter

 

 1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.
 2. Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
 3. Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.
 4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

       

 1. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: galeria@glazadesign.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: Glaza Expo Design Galeria Sztuki ul. Długi Targ 20/21, 80-828 Gdańsk.

 

 • 3. Opinie

 

 1. Galeria umożliwia Klientom zamieszczanie na stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) Klienta, w szczególności dotyczących Towarów.
 2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 3. Korzystanie z usługi jest możliwe anonimowo.
 4. Galeria może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie.

 

ROZDZIAŁ 5. SPRZEDAŻ

 • 1. Towary
 1. Towary oferowane do sprzedaży pochodzą od dostawcy. Towar przyjęto do sprzedaży na podstawie umowy komisu pomiędzy dostawcą a Galerią.
 2. Warunkiem przyjęcia do sprzedaży przez Galerię towaru jest oświadczenie dostawcy, że towar jest oryginalny jest jego własnością oraz jest wolny od obciążeń i praw osób trzecich.
 3. W sklepie do sprzedaży oferowane są towary nowe bez wad a także towary które mogą nosić ślady upływu czasu. Opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.
 4. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne towarów jak i wady prawne.
 5. Rama nie stanowi części integralnej towaru. Każdorazowo w opisie towaru zaznaczone jest czy towar jest oprawiony. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za stan ram, w których towar, trafił do Galerii od dostawcy i jest oferowany do sprzedaży. Na indywidualne zapytanie klienta Galeria każdorazowo udzieli odpowiedzi o stanie ramy, w którą oprawione zostało dzieło sztuki.
 6. Galeria na indywidualne życzenie klienta i na jego koszt może oprawić towar w firmie zewnętrznej. W tym celu prosimy o kontakt z Galerią.
 7. Sprzedażą nie są objęte prawa autorskie. Artyści zachowują pełnię praw autorskich do sprzedawanego Dzieła, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.).
 8. Gwarancja na Towary nie jest udzielana, usługi posprzedażowe nie są świadczone.
 • 2. Zamówienia i ich realizacja
 1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.
 2. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie lub bez rejestrowania Konta w Sklepie (gościnne zakupy).
 3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wypełniony formularz jeśli będzie to wyłączna przeszkoda w dostarczeniu przesyłki.
 4. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
 5. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 6. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Galeria wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.
 7. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi od 24 godz. do 14 dni roboczych. Termin realizacji zamówienia każdorazowo znajduje się w opisie towaru.
 8. W razie żądania udokumentowania transakcji w formie faktury Klient podaje niezbędne dane, przy czym wskazania numeru NIP Klienta do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania Zamówienia. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych, w tym numeru NIP, przez Klienta.
 9. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia, mogącej mieć miejsce w przypadku siły wyższej lub innych przyczyn, Galeria zobowiązuje się bezzwłocznie poinformować Klienta za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonicznie. W takim przypadku Klient może zrezygnować z realizacji umowy, a Galeria dokona zwrotu należności uiszczonych przez Klienta lub zaproponuje w zamian inny towar. W pozostałych przypadkach realizacja umowy ulega przesunięciu o czas trwania przeszkody.
 10. Galeria zastrzega sobie prawo do wycofania towaru ze sprzedaży oraz oznaczenia go jako czasowo niedostępny.

 

 • 3. Płatności

 

 1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów o których mowa w punkcie 2 poniżej. Galeria ma prawo do zmiany cen z tym zastrzeżeniem, że cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
 2. Koszty związane z dostawą Towaru na terenie Polski (np. transport, usługi pocztowe) za zakupy powyżej kwoty 1.000 pln ponosi Galeria. Galeria wybiera sposób dostawy Towaru. W przypadku indywidualnych preferencji Klienta dotyczących dostawy towaru (w tym wyboru firmy kurierskiej),  jej koszty ponosi Klient. Informacja o indywidualnych preferencjach  dostawy towaru powinna zostać przekazywana na etapie składania Zamówienia.
 3. Koszty związane z wysyłką towaru za zakupy poniżej 1.000 pln ponosi Klient. Galeria wysyła towar za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Koszt wysyłki każdorazowo jest doliczany do ceny towaru. W przypadku indywidualnych preferencji Klienta dotyczących dostawy towaru (w tym wyboru firmy kurierskiej). Informacja taka powinna zostać przekazana na etapie składania zamówienia. 
 4. Koszty związane z dostawą towaru poza teren Polski ponosi Klient. W celu poznania szczegółów prosimy o kontakt gleria@glazadesign.pl
 5. Klient może wybrać formę płatności:
 • przelew tradycyjny - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Galerii. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym;
 • zapłata za pośrednictwem systemu płatności PayPal - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności;
 • zapłata przy osobistym odbiorze Towaru (gotówka lub płatność kartą) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy osobistym odbiorze Towaru w siedzibie Galerii. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.
 • zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) - Klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru u przewoźnika. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.
 1. Na każdy sprzedany Produkt Galeria wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału 5 paragraf 2 punkt 8 Regulaminu.
 2. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy - zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) - Galeria wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Galeria może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.
 • 4. Dostawa
 1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.
 2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora pocztowego według wyboru Galerii. Paczka wysyłana za pośrednictwem operatora pocztowego powinna zostać dostarczana na terenie kraju w ciągu 5 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru, natomiast za pośrednictwem firmy kurierskiej - w ciągu 5 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru.
 3. Klient może dokonać odbioru osobistego Towaru pod adresem Glaza Expo Design Galeria Sztuki, ul. Długi Targ 20/21, 80-828 Gdańsk.
 4. Wraz z Towarem Galeria wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Galeria wskazuje, że:

1)    z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Galerię przewoźnikowi.

2)    przyjęcie przesyłki z Produktem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:

 1. a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
 2. b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
 3. c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
 4. d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

        Powyższe nie dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.

 

 • 5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta

 

 1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
 2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.
 3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 4. Galeria nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2017.2070 t.j. ze zm.).

 

ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami i Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi na prawach konsumenta. Odpowiedzialność Galeria za szkodę w stosunkach prawnych z Klientami zawsze ograniczona jest do wartości Towaru, ale nie dotyczy to Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.
 2. Galeria jest odpowiedzialna względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:

1)    wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:

 1. a) Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. b) Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Galeria zapewniła Konsumenta;
 3. c) Towar nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Galerię przy zawarciu umowy, a Galeria nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 4. d) Towar został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.

2)    Galeria jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.

3)    Galeria jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;

4)    jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta;

5)    Galeria odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru konsumentowi, a jeśli Towarem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru;

7)    uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to:

 1. a) żądanie obniżenia ceny Towaru albo odstąpienie od umowy, chyba że Galeria niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;
 2. b) Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Galerię usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Galerię. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia;

8)    Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Galerii dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została jemu wydana.

 

ROZDZIAŁ 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 

 1. Reklamacje Klient powinien kierować do Galerii w formie pisemnej na adres: galeria@glazadesign.pl. Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji. Powyższe nie dotyczy Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który może kierować reklamacje do Galerii w dowolny sposób. Formularz reklamacyjny
 2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Produktem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację do Galerii. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
 3. Galeria zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni, a reklamację Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Galeria podejmie odpowiednie działania.
 5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:

1)    możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL;

2)    możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami.

 

ROZDZIAŁ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Odstąpienie od Umowy przez Galerię lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).
 2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
 3. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Sklepu.
 4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, tj.:
  • o świadczenie usług, jeżeli Galeria wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Galerię utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Galeria nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  • w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

ROZDZIAŁ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

 1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawarte należą do Galerii.
 2. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej www.glazadesign.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
 3. Wszystkie zdjęcia logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Galerii lub dostawcy towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.glazadesign.pl bez zgody Galerii jest zabronione.
 4. Galeria dokłada wszelkich starań by zdjęcia prezentowanych do sprzedaży towarów nie odbiegały od oryginału. Jednakże każdy prezentowany na zdjęciach towar może ze względu na różne warunki oświetlenia podczas fotografowania oraz różną kalibrację urządzenia na którym prezentowane są produkty, nieznacznie odbiegać od oryginału w szczególności w zakresie kolorów jak i widoczności faktury.

 

 

 

ROZDZIAŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Galerią a Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Galerii. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Galerią i Konsumentem z powództwa Galerii będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania lub pobytu Konsumenta), a z powództwa Konsumenta sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca siedziby Galerii) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).

 

 <a href="https://uczciwyregulamin.pl/certyfikat/adres/Piotr Joachimowski/"><img src="https://www.uczciwyregulamin.pl/logo.php?url=Piotr Joachimowski&size=1" alt="Certyfikat Uczciwy Regulamin" /></a>

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl